SEO-gids: tips om je ranking te verbeteren

Verbeter je ranking met deze SEO-tips

SEO (ook wel: zoek­ma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie of zoek­ma­chi­ne­mar­ke­ting) is een be­lang­rijk the­ma in de we­reld van e-com­mer­ce. De­ze SEO-tips kun­nen je hel­pen om de Goog­le-ran­king van je web­shop te ver­be­te­ren en zo meer po­ten­ti­ë­le klan­ten te ge­ne­re­ren. Lees de­ze tips om met be­hulp van SEO-maat­re­ge­len nieu­we be­zoe­kers aan te trek­ken.

📷 titelafbeelding: Shutterstock/warat42

Leestip: Ont­dek in dit rap­port hoe be­lang­rijk ver­trou­wen is voor Eu­ro­pe­se on­li­ne shop­pers. Waar let­ten ze op voor­dat ze een aan­koop­be­slis­sing ne­men? Hoe­veel men­sen le­zen shop­be­oor­de­lin­gen? Download gratis

1. Ge­bruik dui­de­lij­ke en lo­gi­sche URL's

Zorg er­voor dat URL's kort en bon­dig zijn. Ze zien er be­ter uit en wor­den door zoek­ma­chi­nes be­ter ge­waar­deerd. In veel web­shops is de URL-struc­tuur een rom­mel­tje.

Dit brengt niet al­leen be­zoe­kers in ver­war­ring, maar ook de craw­lers van zoek­ma­chi­nes. Daar­om moet de URL zo be­schrij­vend mo­ge­lijk zijn en de pro­duct­naam of de juis­te zoek­term be­vat­ten.

Voor­beeld van een slech­te URL:

https://www.voorbeeld.nl/categorie-fr4/s/183571hnj4

En nu een voor­beeld van een goe­de URL:

https://www.voorbeeld.nl/vrouwen/schoenen/air-max-thea-prm-sneaker-low

Zorg er dus voor dat de URL's van je web­shop een lo­gi­sche struc­tuur heb­ben.

2. Unie­ke con­tent wint

Ge­bruik unie­ke tek­sten en af­beel­din­gen op je web­si­te. Schrijf je ei­gen pro­duct­be­schrij­vin­gen en maak ge­bruik van sto­ry­tel­ling in plaats van tek­sten van de fa­bri­kant.

Be­oor­de­lin­gen zijn daar­naast ook een goe­de vorm van user-ge­ne­ra­ted con­tent. Als je pro­duct­be­oor­de­lin­gen ver­za­melt, kun je de­ze op je pro­duct­pa­gi­na plaat­sen. Zoek­ma­chi­nes be­oor­de­len je pa­gi­na dan als re­le­van­ter en het ver­groot de kans dat de klant een be­stel­ling plaatst. Als het lan­ger duurt tot de be­zoe­ker te­rug­keert naar de zoek­ma­chi­ne is dit een te­ken dat je pa­gi­na re­le­vant is.

3. Up­da­te je con­tent re­gel­ma­tig

Be­kijk de Goog­le Search Con­so­le om te zien hoe vaak er op je pa­gi­na's wordt ge­klikt en wel­ke zoek­ter­men ge­brui­kers ge­brui­ken om je si­te te be­rei­ken.

Als het aan­tal ver­to­nin­gen hoog is, maar de po­si­tie slech­ter dan 3, mis je veel waar­de­vol­le klik­ken.

De sub­pa­gi­na's die een 'bij­na goe­de' ran­king heb­ben, moe­ten ze­ker wor­den ge­op­ti­ma­li­seerd!

De fres­h­ness-fac­tor speelt ook een rol bij een goe­de po­si­tie in de zoek­re­sul­ta­ten, om­dat de voor­keur wordt ge­ge­ven aan ac­tu­e­le in­for­ma­tie.

4. Ana­ly­seer de con­cur­rent

Ana­ly­seer wel­ke zoek­ter­men je con­cur­ren­ten ge­brui­ken om be­zoe­kers aan te trek­ken (bij­voor­beeld met SEO-tools zo­als Sis­trix of Ah­refs) en ont­wik­kel een con­tent­stra­te­gie om de­ze ver­keers­bron­nen vei­lig te stel­len.

5. De laad­tijd van je web­si­te ver­be­te­ren

Een snel­le web­si­te moet bo­ven­aan je pri­o­ri­tei­ten­lijst staan. Als het la­den van con­tent op je si­te te lang duurt, zul­len je po­ten­ti­ë­le klan­ten eer­der de web­si­te van je con­cur­rent be­zoe­ken. Ook straf­fen de zoek­ma­chi­nes je web­si­te af wan­neer je pa­gi­na er lang over doet om te la­den. Voor­al op mo­bie­le ap­pa­ra­ten wordt er streng ge­ke­ken.

Op­ti­ma­li­seer je af­beel­din­gen en hos­ting en in­ves­teer zo no­dig in een Cloud De­li­ve­ry Net­work (CDN). Je kunt de snel­heid van je web­si­te con­tro­le­ren met Ping­dom, Goog­le Pa­ge­speed In­sights of GT­Me­trix.

Leestip: Laad­snel­heid is erg belang­rijk voor je web­shop, omdat niemand wilt wachten tot je pagina geladen is. Zowel Google als je klant zijn het daar­mee eens! Verbeter je laad­snel­heid met deze tips.

6. Ge­bruik een res­pon­sief web­de­sign

De mees­te ge­brui­kers sur­fen op hun smartpho­ne en re­la­tief wei­nig op een com­pu­ter of lap­top. Goog­le geeft daar­om de voor­keur aan web­si­tes die er goed uit­zien op elk scherm­for­maat en ge­mak­ke­lijk te ge­brui­ken zijn.

On­li­ne zijn er ver­schil­len­de tools te vin­den waar­bij je kan con­tro­le­ren hoe je web­si­te er­uit ziet op een an­der ap­pa­raat. Een voor­beeld hier­van is AmIResponsive. Je kunt ook met je rech­ter­muis­knop op de pa­gi­na klik­ken en dan op 'in­spec­te­ren'. Bo­ven­in kun je dan de scherm­groot­te aan­pas­sen, zo­dat je op ver­schil­len­de for­ma­ten je pa­gi­na kan be­kij­ken.

7. On­der­houd je met­a­da­ta

Met­a­da­ta is in­for­ma­tie in de bron­tekst van een web­si­te die wordt door­ge­ge­ven aan zoek­ma­chi­nes.

Zorg er­voor dat el­ke me­ta­ti­tel en me­ta­be­schrij­ving uniek is voor el­ke sub­pa­gi­na.

Als je op de eer­ste pa­gi­na van de zoek­re­sul­ta­ten staat, maar net niet de eer­ste plaats kunt be­mach­ti­gen, kan dit te wij­ten zijn aan je me­ta-ti­tel (niet te ver­war­ren met de kop).

Test ver­schil­len­de me­ta­ti­tels die span­nend of in­te­res­sant klin­ken om shop­pers naar je web­si­te te lei­den. Ver­geet niet be­lang­rij­ke sleu­tel­woor­den (key­words) er­in te ge­brui­ken!

8. Ge­bruik ge­struc­tu­reer­de ge­ge­vens (struc­tu­red da­ta)

Niet al­leen kun­nen met­a­da­ta je een voor­deel ge­ven, maar ge­struc­tu­reer­de da­ta kun­nen zoek­ma­chi­nes en zoe­kers ook voor­zien van ex­tra ge­ge­vens (ope­nings­tij­den, adres­ge­ge­vens, na­vi­ga­tie­rou­tes en/of pro­duct­be­oor­de­lin­gen).

De­ze ex­tra in­for­ma­tie kan wor­den weer­ge­ge­ven in de zoek­re­sul­ta­ten en de door­kli­kra­tio ver­be­te­ren.

9. So­ci­al me­dia lin­ken

Als een web­si­te of pro­duct boei­end is, de­len men­sen het be­richt op so­ci­al me­dia. Dit heeft een po­si­tief ef­fect op de ran­king.

Kop­pel daar­om je so­ci­al me­dia aan el­kaar en maak het mak­ke­lij­ker voor be­zoe­kers om je con­tent te de­len.

10. Be­steed aan­dacht aan een dui­de­lij­ke web­si­te­struc­tuur

El­ke sub­pa­gi­na moet met een paar klik­ken toe­gan­ke­lijk zijn en het pad er­naar­toe moet lo­gisch zijn, bij­voor­beeld:

https://www.voorbeeld.nl/paraplu-categorie/subcategorie/product

Maak win­ke­len zo ge­mak­ke­lijk mo­ge­lijk voor je klan­ten en bied ze een goe­de ge­brui­ker­s­er­va­ring.

Dit helpt om er­voor te zor­gen dat ze je win­kel niet ge­frus­treerd ver­la­ten. Om­dat zoek­ma­chi­nes de er­va­ring van de klant voor­op stel­len, waar­de­ren ze de pa­gi­na ook meer wan­neer de struc­tuur dui­de­lijk is. Je kunt ook even­tu­eel een si­te­map toe­voe­gen.

11. Vei­lig­heid voor­op: SSL-en­cryp­tie

SSL-cer­ti­fi­ca­ten zor­gen er­voor dat het adres van je do­mein be­gint met 'htt­ps' in plaats van 'http'. Maar nog be­lang­rij­ker is dat SSL-en­cryp­tie de ge­ge­vens van je be­zoe­kers be­schermt.

Dit is voor­al be­lang­rijk voor web­shops die per­soon­lij­ke ge­ge­vens ver­wer­ken, zo­als adres­sen, te­le­foon­num­mers of cre­dit­card­ge­ge­vens.

SSL-en­cryp­tie is nu een stan­daard om­dat het ver­trou­wen schept. De Goog­le Chro­me-brow­ser waar­schuwt ge­brui­kers zelfs voor een on­vei­li­ge ver­bin­ding als SSL-en­cryp­tie ont­breekt.

12. Ge­bruik au­to­ma­tisch aan­vul­len voor zoek­woor­den­on­der­zoek

Als je vaak op Goog­le bent en een zoek­term in­voert, zul je ze­ker mer­ken dat Goog­le au­to­ma­tisch pro­beert de zoek­op­dracht voor je te vol­tooi­en.

Een prak­tisch hulp­mid­del, ook voor zoek­woor­den­on­der­zoek. De sug­ges­ties zijn de meest voor­ko­men­de zoek­op­drach­ten van ge­brui­kers.

Je kunt ook de sug­ges­tie­func­tie ge­brui­ken op po­pu­lai­re plat­forms zo­als Ama­zon of You­Tu­be om meer idee­ën te vin­den.

Het ele­ment 'meer om te vra­gen' moet ook wor­den ge­bruikt om te be­grij­pen waar je klan­ten naar zoe­ken en wat de zoek­in­ten­tie er­ach­ter is.

Zoekopdracht in Google voor 'trefwoorden'
Klik op de af­beel­ding om de­ze te ver­gro­ten. 📷 Google

13. Richt je op de zoek­in­ten­tie

Al­le tips, zelfs he­le SEO-stra­te­gie­ën, kun­nen wor­den on­der­ver­deeld in de vol­gen­de tip: Kwa­li­teit en re­le­van­tie win­nen het van kwan­ti­teit.

Om­dat Goog­le ge­ïn­te­res­seerd is in het le­ve­ren van het best mo­ge­lij­ke zoek­re­sul­taat, moet jij je rich­ten op het le­ve­ren van het best mo­ge­lij­ke zoek­re­sul­taat aan zoe­kers (& Goog­le).

De zoek­op­dracht 'Wat voor weer wordt het mor­gen?' is op zoek naar een kort ant­woord, ter­wijl de zoek­op­dracht 'Goog­le-ran­king ver­be­te­ren' niet ge­noeg heeft aan één zin.

 

14. 404-fout­pa­gi­na's op­los­sen

Een 404-fout be­te­kent dat een pa­gi­na niet lan­ger toe­gan­ke­lijk is, wat ver­schil­len­de re­de­nen kan heb­ben.

In elk ge­val moet je de­ze fout op­los­sen, zo­dat je be­zoe­kers de best mo­ge­lij­ke er­va­ring heb­ben op je si­te.

Tools zoals SEO Quake of Screaming Frog kunnen je helpen om deze kapotte links te vinden en te verwijderen.

15. SEO-stra­te­gie: Denk op lan­ge ter­mijn

Goe­de SEO die suc­ces­vol is op de lan­ge ter­mijn en voort­du­rend nieu­we klan­ten op­le­vert, kost tijd.

Heb dus ge­duld en blijf door­gaan. De eer­ste re­sul­ta­ten zou­den na 6 tot 9 maan­den zicht­baar moe­ten zijn.

16. Op­ti­ma­li­seer je in­ter­ne links

In­ter­ne links zor­gen voor een ge­lijk­ma­ti­ge ver­de­ling van SEO-kracht op je si­te. Het be­kend­ste voor­beeld van in­tern lin­ken is Wiki­pe­dia.

Elk van de­ze blau­we woor­den (links) leidt naar een an­der ar­ti­kel op de web­si­te. Ze hel­pen be­zoe­kers hun weg te vin­den op de web­si­te en zor­gen er­voor dat de kracht van een web­si­te ge­lijk­ma­tig wordt ver­deeld.

Het in­stel­len van in­ter­ne links is daar­om nut­tig voor SEO en de ge­brui­ker­s­er­va­ring. Er zijn 4 soor­ten in­ter­ne links. Elk link­ty­pe wordt an­ders ge­wo­gen:

 • Con­tent links: Dit zijn de in­ter­ne links in de hoofd­tekst van de ge­schre­ven con­tent, bij­voor­beeld in blog­be­rich­ten. De­ze bac­klinks heb­ben de mees­te link­kracht.

 • Links in de zij­balk: Dit zijn al­le bac­klinks in de zij­balk van een web­si­te. De­ze links lei­den meestal naar ac­tu­e­le blog­be­rich­ten, opt-in of in­for­ma­tie­pa­gi­na's.

 • Links in de na­vi­ga­tie­balk/het me­nu: Dit zijn de links in een na­vi­ga­tie­balk/me­nu. In de mees­te ge­val­len lei­den ze be­zoe­kers naar de ho­me­pa­ge, de blog, de over ons pa­gi­na en de con­tact­pa­gi­na.

 • Links in de foo­ter: Dit zijn al­le bac­klinks in de voet­tekst­ge­deel­te (foo­ter) van een web­si­te.

In het kort

Voor de bes­te SEO werk je niet aan één ding, maar aan al­ler­lei klei­ne puz­zel­stuk­jes. Kijk dus voor­al wat voor jou de min­ste moei­te kost, maar het mees­te re­sul­taat zal boe­ken en ga van­af daar ver­der kij­ken naar de vol­gen­de pun­ten waar je aan kunt wer­ken.

Ver­geet niet dat SEO con­ti­nu ver­an­dert en dat je steeds up-to-da­te moet blij­ven. De bo­ven­staan­de pun­ten zijn ech­ter al ja­ren be­lang­rijk. Ont­houd voor­al dat zoek­ma­chi­nes baat heb­ben bij de zoe­kers, niet bij de ge­von­den re­sul­ta­ten. Ze heb­ben geen trouw aan je web­shop, als jij de zoe­kers geen in­te­res­san­te in­houd biedt. Denk dus al­tijd van­uit de ge­brui­ker als je jouw web­shop wilt ver­be­te­ren.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang onze laatste content in je mailbox.  Aanmelden voor nieuwsbrief

05-06-2024
Dan Heller

Dan Heller

Dan Heller is een SEO-specialist die Communicatie & Design heeft gestudeerd. Hij is een gepassioneerd content creator met ervaring in vele branches, waaronder e-commerce, vastgoed en mode.

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevens­bescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen