Back to school-marketing: producten en promotie

De school­va­kan­ties be­gin­nen bij­na... dus is het tijd om je voor te be­rei­den op back to school! Kort­om: de tijd dat de scho­lie­ren én stu­den­ten weer te­rug­gaan naar school en zich klaar­ma­ken voor het nieu­we school­jaar. In dit ar­ti­kel be­spre­ken we de po­pu­lai­re pro­duc­ten en ge­ven we mar­ke­ting­tips.

📷 titelafbeelding: Shutterstock/Ilija Erceg

Leestip: Ont­dek in dit rap­port hoe be­lang­rijk ver­trou­wen is voor Eu­ro­pe­se on­li­ne shop­pers. Waar let­ten ze op voor­dat ze een aan­koop­be­slis­sing ne­men? Hoe­veel men­sen le­zen shop­be­oor­de­lin­gen? Download gratis

1. Wan­neer be­gint back to school en wat is het?

Back to school be­gint tra­di­ti­o­neel hal­ver­we­ge de zo­mer­va­kan­tie, dus in ju­li. Dit is een pe­ri­o­de van kor­tin­gen en ac­ties met als doel scho­lie­ren en stu­den­ten die over een paar we­ken weer te­rug de school­ban­ken in gaan.

Een groot ver­schil met vroe­ger en nu is: te­gen­woor­dig wordt er veel on­li­ne ge­shopt. Het is mak­ke­lij­ker om prij­zen te ver­ge­lij­ken, het is mak­ke­lijk en er is een gro­te­re se­lec­tie dan in één fy­sie­ke win­kel. Houd dit in je ach­ter­hoofd wan­neer je jouw web­shop klaar­maakt voor back to school.

Leestip: In Europa zijn er bepaalde feest­dagen die iedereen tegelijk viert, of op een andere dag of juist helemaal niet in andere landen. Als je in het buiten­land verkoopt, is het dus goed hier­over te weten. Download onze kalender!

De zo­mer­va­kan­ties 2024 in Ne­der­land

In Ne­der­land is niet ie­der­een te­ge­lijk met zo­mer­va­kan­tie. De zo­mer­va­kan­ties voor scho­len in 2024 zijn:

 • Re­gio Noord: 20 ju­li t/m 1 sep­tem­ber 2024
 • Re­gio Midden: 13 ju­li t/m 25 au­gus­tus 2024
 • Re­gio Zuid: 6 ju­li t/m 18 au­gus­tus 2024

De school­va­kan­ties en de -re­gio’s kun je op de si­te van de Rijks­over­heid vin­den.

De zo­mer­va­kan­ties 2024 in Bel­gië

In Vlaan­de­ren krij­gen al­le kin­de­ren te­ge­lijk vrij van school. In 2024 loopt de zo­mer­va­kan­tie van 1 ju­li t/m 31 au­gus­tus en dit is ie­der jaar het­zelf­de. De ho­ge­scho­len, uni­ver­si­tei­ten en cen­tra voor ba­sis­edu­ca­tie be­pa­len zelf hun va­kan­ties.

In Wal­lo­nië-Brus­sel is de zo­mer­va­kan­tie 2024 van za­ter­dag 6 ju­li t/m zon­dag 25 au­gus­tus 2024. De­ze da­tum ver­an­dert elk jaar.

2. Wel­ke pro­duc­ten zijn po­pu­lair bij back to school?

Als je aan back to school denkt, denk na: wat heeft een scho­lier of stu­dent no­dig? Vroe­ger was het een pen, schrif­ten, een agen­da en kaft­pa­pier, maar te­gen­woor­dig hoort elek­tro­ni­ca er ook bij. Daar­naast moet je niet ver­ge­ten dat ie­de­re tie­ner graag een ei­gen twist geeft aan een agen­da o.i.d. dus stic­kers en an­de­re de­co­ra­ties mo­gen ze­ker niet mis­sen. Wij ge­ven je een aan­tal lijst­jes om je op weg te hel­pen.

Es­sen­ti­ë­le pro­duc­ten voor school

Wan­neer je te­rug naar school gaat zijn dit pro­duc­ten die niet mo­gen mis­sen:

 • Tas (voor boe­ken en/of lap­top)
 • Schrif­ten
 • Kaft­pa­pier
 • Pen­nen
 • Etuis
 • Re­ken­ma­chi­nes
 • Ge­o­drie­hoek
 • Pot­lo­den
 • Pun­ten­slij­pers
 • Gum­men
 • Tip­pex
 • Wa­ter­fles
 • Lunch­box
 • Pas­ser­set
 • Sport­kle­ding

Er zijn nog veel meer spul­len, maar om je een idee te ge­ven.

Han­di­ge pro­duc­ten voor school

Wan­neer je naar school gaat zijn dit han­di­ge pro­duc­ten, maar die zijn niet es­sen­ti­eel:

 • Fy­sie­ke agen­da (was vroe­ger een must, te­gen­woor­dig kan dat via je te­le­foon)
 • Po­wer­bank (om je te­le­foon op­ge­la­den te hou­den)
 • Stic­ky­no­tes
 • Stic­kers om pa­gi­na’s te no­te­ren
 • Boe­ken­leg­gers
 • Eti­ket­ten (voor op de ge­kaf­te boe­ken bij­voor­beeld)
 • Een step of fiets (om naar school te gaan)
 • Op­la­ders (voor te­le­foon en an­de­re elek­tro­ni­ca)
 • Draad­lo­ze muis

Denk eens na wat je mee­neemt als je naar kan­toor gaat en wat mak­ke­lijk mee te ne­men is.

Leu­ke pro­duc­ten voor school

Zo­als we eer­der zei­den: voor­al tie­ners vin­den het leuk om schrif­ten te per­so­na­li­se­ren. Daar­om ge­ven we je wat tips voor din­gen die scho­lie­ren leuk vin­den om te heb­ben om mee naar school te ne­men:

 • Stic­kers
 • But­tons (voor op de tas of kle­ding)
 • Sleu­tel­han­gers
 • Ac­ces­soi­res voor de fiets
 • Te­le­foon­hoes­jes

Denk hier­bij na: hoe kun je kan­toor­ar­ti­ke­len leuk ma­ken?

Pro­duc­ten om thuis te le­ren

En na­tuur­lijk moet er thuis ook ge­stu­deerd wor­den en huis­werk ge­maakt wor­den. Daar­om zijn de­ze pro­duc­ten erg han­dig, naast de voor­heen ge­noem­de pro­duc­ten:

 • Pen­nen­bak
 • Whi­te­board of black­board
 • Op­berg­do­zen
 • Boe­ken­steu­nen
 • Mag­ne­ten
 • Prul­len­bak
 • Schaar
 • Plak­band
 • Pa­per­clips
 • Plak­stif­ten en lijm
 • Mok­ken
 • Niet­tang
 • Over­ho­rings­kaart­jes
 • Een ex­tra com­pu­ter­scherm

Wat is han­dig om op je bu­reau te zet­ten?

Leestip: Je koopt niet van een webshop die niet betrouwbaar is. Dat vertrouwen moet je in alle details laten zien, ook in je productbeschrijving! In dit e‑book geven we je tips om je producten betrouwbaar te omschrijven.

3. Back to school-mar­ke­ting­tips

Nu we we­ten wát je kan ver­ko­pen, is het tijd om de pro­duc­ten te pro­mo­ten. Maar hoe doe je dat? Wij ge­ven je mar­ke­ting­tips.

Zet je web­shop in back to school-sfe­ren

Laat dui­de­lijk op je ho­me­pa­gi­na zien dat je klaar bent voor back to school en dat jij pro­duc­ten ver­koopt die de stu­den­ten en scho­lie­ren graag wil­len heb­ben.

Ook is het ver­stan­dig om je pro­duct­ca­te­go­rie­ën voor te be­rei­den. Hoe ga je de ca­te­go­rie­ën noe­men? Denk hier­bij na dat je bre­ad­crumbs in­vloed heb­ben op je SEO. Even­tu­eel kan je een sub­ca­te­go­rie met lan­dings­pa­gi­na ma­ken voor ‘back to school’ en dan ver­der per pro­duct­ty­pe.

On­ze klant In­ter­toys heeft zo’n pa­gi­na en pakt het slim aan: ook ‘af­ter school’ idee­ën la­ten ze zien, of Poké­mon-kaar­ten die op het school­plein ge­ruild kun­nen wor­den.

Landingpagina van Intertoys voor back to school
Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 📷 Intertoys

Zorg dat je si­te mo­biel­vrien­de­lijk is

Ver­geet niet om je web­shop te op­ti­ma­li­se­ren voor mo­bie­le te­le­foons: de nieu­we ge­ne­ra­tie zit niet meer veel ach­ter een com­pu­ter en shopt al­les via de smartpho­ne. Mo­bi­le res­pon­si­ve is daar­om erg be­lang­rijk. Hier­bij moet al­les er goed uit­zien, han­dig te ge­brui­ken zijn én voor SEO moet je si­te ook nog snel la­den.

Ac­ties

Back to school is een mo­ment waar je kor­tin­gen en ac­ties kunt in­zet­ten. Maar let op: ga niet te veel weg­ge­ven, want dan gooi je de waar­de van je pro­duc­ten en je be­drijf naar be­ne­den. Kor­tin­gen kun­nen hel­pen om men­sen naar de web­shop te trek­ken, waar­bij veel men­sen gra­tis ver­zen­ding erg aan­trek­ke­lijk vin­den.

Daar­naast kun je na­tuur­lijk ook win­ac­ties or­ga­ni­se­ren of weg­geef ac­ties. Bij­voor­beeld: Koop voor x eu­ro aan schrijfs­pul­len en ont­vang gra­tis een etui. Je kunt ook bij­voor­beeld een USB-stick weg­ge­ven met je lo­go er­op. Han­dig voor pre­sen­ta­ties voor de klant en voor jou han­dig om naams­be­kend­heid op te bou­wen.

Houd trends in de ga­ten

Om te be­pa­len of je stic­kers van Pep­pa Pig moet ver­ko­pen of van Poké­mon, is het be­lang­rijk om aan twee din­gen te den­ken: wie is je doel­groep en wat vin­den zij leuk? Daar­naast moet je na­den­ken over wat zij ge­brui­ken: ge­brui­ken zij wel een fy­sie­ke agen­da?

Kijk voor­al on­li­ne of je in­for­ma­tie kan vin­den over de doel­groe­pen en wat po­pu­lair is, maar je kan ook eens rond­vra­gen bij men­sen die kin­de­ren heb­ben in de school­gaan­de leef­tijd, of na­tuur­lijk bij stu­den­ten. Goed markt­on­der­zoek gaat je ze­ker hel­pen.

E-mail­mar­ke­ting

Zorg er­voor dat je e-mail­mar­ke­ting aan­sluit bij de doel­groep. Ab­bo­neert jouw doel­groep zich wel voor nieuws­brie­ven? Zo niet, is het een idee om te kij­ken of de ou­ders van de scho­lie­ren mis­schien nieuws­brie­ven le­zen.

Denk na over hoe vaak je een mai­ling wilt stu­ren en wat je er­in zet. Je kunt even­tu­eel ook ver­schil­len­de mai­ling­lijs­ten ma­ken: ou­ders, scho­lie­ren, stu­den­ten etc. Let er­op dat je in je for­mu­lier het vak­je ‘leef­tijd’ niet ver­plicht mag ma­ken.

So­ci­al me­dia-mar­ke­ting voor back to school

Na­tuur­lijk mag so­ci­al me­dia niet ont­bre­ken als je jouw back to school-pro­duc­ten en ac­ties wilt pro­mo­ten. Je kunt je ar­ti­ke­len la­ten zien, of een ‘be­hind the sce­nes’ hoe je de schap­pen vult. Ook kun je grap­pi­ge plaat­jes ma­ken, zo­als veel gro­te be­drij­ven te­gen­woor­dig doen, met leu­ke woord­spe­lin­gen.

Denk ook na: welk so­ci­a­le me­di­um zal je ge­brui­ken? Waar zit je doel­groep? En plaats je een nor­ma­le post, of bij­voor­beeld een reel? Bij som­mi­ge so­ci­al me­dia kun je ook links toe­voe­gen naar de pro­duc­ten, wat na­tuur­lijk su­per han­dig is.

Intertoys laat op Facebook back to school-producten zien, zoals rugzakken voor school.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 📷 Facebook/Intertoys

 

Hier­bo­ven zie je hoe on­ze klant In­ter­toys dit heeft aan­ge­pakt. 

Daar­naast kun je ook be­taal­de ads in­scha­ke­len. Houd daar­bij goed in de ga­ten hoe­veel het kost en hoe­veel het op­brengt.

Zo­als je ziet be­gint He­ma in de zo­mer al vol­op aan de back-to-school-re­cla­me. Als je pro­duc­ten ver­koopt die op school no­dig zijn, is dit ui­ter­aard per­fect om nu te pro­mo­ten.

In dit Fa­cebook be­richt houdt He­ma de fo­to’s een­vou­dig en dui­de­lijk. Voor­al om­dat er veel ar­ti­ke­len in de fo­to te zien zijn, is dit erg be­lang­rijk. Als er te veel te zien is, weet je klant niet meer waar te kij­ken en is niet ge­ïn­te­res­seerd in jouw be­richt.

Screenshot van Hema's back-to-school-marketing op Facebook
Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 📷 Facebook/Hema

Ana­ly­seer je da­ta

Denk na over wat je wilt be­rei­ken en wel­ke da­ta je no­dig hebt om te kun­nen zeg­gen dat je jouw doe­len be­reikt hebt. Door een spe­ci­fie­ke kor­tings­co­de te ge­ven kun je bij­voor­beeld vol­gen waar ie­mand je pro­mo­tie ge­zien heeft.

Ver­geet ook niet om A/B-tes­ten uit te voe­ren, zo­dat jij weet wat het bes­te werkt. Met al de­ze ge­ge­vens kun je vol­gend jaar zor­gen dat je nóg be­ter klaar bent voor back to school en mis­schien kun je ook al din­gen le­ren voor het aan­ko­men­de ver­koop­sei­zoen voor kerst en Sin­ter­klaas.

Zorg voor ver­trou­wen

Nie­mand koopt bij een win­kel die niet be­trouw­baar lijkt. Daar­om is het zo be­lang­rijk om al­tijd op al­le mo­ge­lij­ke ma­nie­ren er al­les aan te doen om be­trouw­baar over te ko­men. Dit be­te­kent dat je ei­gen tek­sten schrijft voor je pro­duct­be­schrij­vin­gen en dat je in­for­ma­tie niet al­leen klopt, maar ook in goed Ne­der­lands is ge­schre­ven. Daar­naast is het be­lang­rijk dat de klant mak­ke­lijk con­tact met je kan op­ne­men, al voor de be­stel­ling ge­plaatst is.

Daar­naast is het han­dig om ge­bruik te ma­ken van een keur­merk. Met een keur­merk laat je ge­lijk zien dat een an­der be­drijf jouw web­shop heeft goed­ge­keurd en er­ach­ter staat. Zo weet de shop­per di­rect dat je te ver­trou­wen bent. Trusted Shops heeft zo'n keur­merk, in­clu­sief een ko­pers­be­scher­ming, zo­dat de klan­ten nóg meer ver­trou­wen heb­ben in hun aan­koop.

Leestip: Je kunt veel klanten winnen door te reageren op beoordelingen, maar er gaat veel tijd in zitten. Onze klant Bergzeit testte onze nieuwe tool de Smart Review Assistant en kon daardoor 2x zo snel reacties plaatsen! Bekijk verhaal

Ver­der kun­nen re­views je web­shop meer ver­trou­wen ge­ven. Wan­neer je zo­wel po­si­tie­ve als ne­ga­tie­ve re­views laat zien, weet je klant dat jouw web­shop echt is. Als je ook nog op de­ze re­views re­a­geert, krijgt de klant ex­tra ver­trou­wen. Met het re­view­sys­teem van Trusted Shops kun je au­to­ma­tisch re­views ver­za­me­len, zo­dat ook je te­vre­den klan­ten een be­oor­de­ling ach­ter­la­ten. Daar­naast kun je je ster­ren op je web­shop la­ten zien en met de Goog­le-in­te­gra­tie (Trusted Shops is een part­ner van Goog­le) kun je jouw wel­ver­dien­de ster­ren to­nen in be­taal­de Goog­le Ads en Goog­le Shop­ping.

Meer info over Trusted Shops

4. Wat als ik geen ty­pi­sche school­pro­duc­ten ver­koop?

Denk nog een keer na: is dat echt zo?

Als je kle­ding ver­koopt: per­fect, vaak wil­len kin­de­ren nieu­we kle­ding als ze weer naar school gaan. Ook is een nieu­we fiets ze­ker weer no­dig.

En denk eens aan de ou­ders: wat heb­ben zij no­dig nu hun kin­de­ren (weer) naar school gaan?

En de leer­krach­ten? Hoe ont­span­nen zij na een stress­vol­le werk­dag?

Back to school heeft in­vloed op veel men­sen in de sa­men­le­ving, dus denk goed na hoe jouw pro­duc­ten de­ze men­sen kun­nen hel­pen of sim­pel­weg het le­ven mak­ke­lij­ker kun­nen ma­ken.

5. Kort­om

Back to school is een pe­ri­o­de in de zo­mer waar­in je kan­toor­ar­ti­ke­len kan ver­ko­pen, maar ei­gen­lijk zo veel meer. Ook wan­neer je denkt dat je geen ty­pi­sche back to school-ar­ti­ke­len ver­koopt: wees cre­a­tief om in te ha­ken hier­op. Kijk wat je con­cur­ren­ten en an­de­re web­sho­p­ei­ge­na­ren doen en leer er­van.

En tot slot: be­gin op tijd, zo­dat je zelf ook lek­ker op va­kan­tie kunt!

 

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang onze laatste content in je mailbox.  Aanmelden voor nieuwsbrief

Originele publicatie: 7 juni 2023
Datum update: 29 mei 2024

29-05-2024

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevens­bescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen