Gebruik de Olympische Spelen in je marketing

De Olym­pi­sche Spe­len na­de­ren snel. Dit een­ma­li­ge eve­ne­ment is niet al­leen een kans om te ge­nie­ten van het suc­ces van de na­ti­o­na­le teams en de spor­tie­ve emo­ties, maar ook om de ver­koop in je web­shop te ver­ho­gen. Ont­dek hoe je de Olym­pi­sche Spe­len in je mar­ke­ting kunt ge­brui­ken en waar je re­ke­ning mee moet hou­den.

Ter her­in­ne­ring: de Olym­pi­sche Zo­mer­spe­len 2024 vin­den dit jaar plaats in Pa­rijs en lo­pen van 26 ju­li tot 11 au­gus­tus. De Pa­ra­lym­pi­sche Spe­len 2024 vin­den plaats van 28 au­gus­tus tot 8 sep­tem­ber. Het lijkt mis­schien nog lang, maar als je cam­pag­nes suc­ces­vol wil­len zijn, moet je je nu al be­gin­nen voor te be­rei­den!

📷 titelafbeelding: Shutterstock/Jacob Lund

Leestip: Klant Berg­zeit mocht de Smart Re­view As­sis­tant tes­ten. Het re­sul­taat? Ze be­spa­ren de helft van de tijd waar­in ze op klan­ten re­a­ge­ren! In dit klant­ver­haal ver­telt Ute Le­hner (Shop Re­puta­ti­on Ma­na­ger bij Berg­zeit) over haar er­va­ring. Lees verder

Het ge­bruik van Olym­pi­sche sym­bo­len

Het be­lang­rijk­ste punt waar je re­ke­ning mee moet hou­den als je je be­drijf wilt pro­mo­ten tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len is de be­scher­ming van in­tel­lec­tu­eel ei­gen­dom.

Olym­pi­sche en Pa­ra­lym­pi­sche sym­bo­len, zo­als de vijf rin­gen of de drie Agi­to-te­kens en zelfs de woor­den 'Pa­ris 2024' of 'Olym­pic', zijn het in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­dom van het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té (IOC) en voor het ge­bruik er­van in re­cla­me­ma­te­ri­aal is toe­stem­ming van de or­ga­ni­sa­tie ver­eist. Het on­ge­oor­loof­de ge­bruik er­van voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den is ver­bo­den en straf­baar.

De­ze re­gels be­te­ke­nen dat als je in je mar­ke­ting wilt ver­wij­zen naar dit sport­eve­ne­ment, je dit op een cre­a­tie­ve ma­nier moet doen, zon­der ver­bo­den woor­den of vi­su­e­le ele­men­ten te ge­brui­ken. Hoe doe je dat? Door te ver­wij­zen naar sport in het al­ge­meen, de wed­strijd­geest, het jui­chen of de trots op je na­ti­o­na­le team. On­danks de schijn is dit mak­ke­lij­ker dan het klinkt!

Wat kun je con­creet doen om de ver­koop tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len te sti­mu­le­ren?

De Olym­pi­sche Spe­len in mar­ke­ting

Ver­koop 'na­ti­o­na­le' pro­duc­ten en ac­ces­soi­res

Niet al­leen sport­win­kels kun­nen van de Olym­pi­sche Spe­len pro­fi­te­ren. Het eve­ne­ment gaat ook over het steu­nen van de fa­vo­rie­te at­le­ten en ver­te­gen­woor­di­gers van je land. Bied dus pro­duc­ten aan in de kleu­ren rood-wit-blauw en oran­je voor Ne­der­land, zwart-geel-rood voor Bel­gië of die es­the­tisch aan­slui­ten bij de na­ti­o­na­le sym­bo­len.

Dit hoe­ven niet per se pro­duc­ten te zijn die di­rect met sport te ma­ken heb­ben. Vlag­gen, pat­ches, mok­ken, gad­gets voor huis­die­ren of ge­woon de ver­pak­king van de 'ge­wo­ne' ar­ti­ke­len in je win­kel aan­pas­sen aan de sym­bo­len van het land - tij­dens sport­eve­ne­men­ten kun­nen klan­ten veel bij­zon­de­re din­gen ko­pen.

Een an­de­re 'na­ti­o­na­le' aan­pak is het or­ga­ni­se­ren van een Fran­se week in je web­shop. Aan­ge­zien de Spe­len dit jaar in Pa­rijs wor­den ge­hou­den, kun je, als je as­sor­ti­ment pro­duc­ten be­vat die in Frank­rijk zijn ge­maakt, de­ze ster­ker pro­mo­ten tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len. Van Fran­se par­fums tot snacks tot kle­ding, de mo­ge­lijk­he­den zijn in­der­daad le­gio (zo­lang je maar niet de zin 'Pa­rijs 2024' ge­bruikt).

Voeg de Spe­len toe aan je web­shop

Zo­als ik al eer­der zei, is het ge­bruik van lo­go's of sym­bo­len van de Olym­pi­sche Spe­len niet toe­ge­staan (ten­zij je toe­stem­ming hebt van het IOC). Je kunt het ont­werp van je web­si­te ech­ter wel ver­rij­ken met ele­men­ten die ver­wij­zen naar sport of na­ti­o­na­le kleu­ren. Als je de pro­duc­ten aan­biedt die in de vo­ri­ge pa­ra­graaf zijn ge­noemd, zorg er dan voor dat je ze op je ho­me­pa­ge laat zien.

Het ligt voor de hand om de con­tent en de ge­bruik­te sym­bo­len af te stem­men op de markt waar­aan je ver­koopt. Als je in het bui­ten­land ver­koopt, zorg er dan voor dat je de juis­te sym­bo­liek of het juis­te kleu­ren­sche­ma ge­bruikt. Lan­den van over de he­le we­reld doen im­mers mee aan de Olym­pi­sche Spe­len.

Leestip: In Europa zijn er bepaalde feest­dagen die iedereen tegelijk viert, of op een andere dag of juist helemaal niet in andere landen. Als je in het buiten­land verkoopt, is het dus goed hier­over te weten. Download onze kalender!

Kor­tin­gen en spe­ci­a­le aan­bie­din­gen

Kor­tin­gen en an­de­re aan­bie­din­gen zijn een goed lok­mid­del voor klan­ten en de Olym­pi­sche Spe­len zijn niet an­ders. Je kunt naar het eve­ne­ment ver­wij­zen door bij­voor­beeld 'nog snel­le­re le­ve­ring', 'kam­pi­oen­schaps­aan­bie­din­gen' of 're­cord­la­ge prij­zen' aan te bie­den. Ver­geet niet om de woor­den 'Olym­pisch' of an­de­re ter­mi­no­lo­gie die naar dit eve­ne­ment ver­wijst niet te ge­brui­ken in slo­gans.

Als je as­sor­ti­ment ar­ti­ke­len be­vat die pas­sen in het sport­the­ma of die de sfeer van ge­za­men­lijk jui­chen be­na­druk­ken, dan zit je in een nog be­te­re po­si­tie! Ver­koop je zwem­spul­len? Or­ga­ni­seer een pro­mo­tie voor dit soort ar­ti­ke­len op tijd voor de com­pe­ti­tie in de­ze sport tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len. Heb je een le­vens­mid­de­len­win­kel? Bied kor­ting op snacks die je met vrien­den kunt de­len ter­wijl je de wed­strijd van de at­le­ten volgt.

Een wed­strijd or­ga­ni­se­ren

De Olym­pi­sche Spe­len gaan ook over com­pe­ti­tie. Het is ook de moei­te waard om dit the­ma te ge­brui­ken als on­der­deel van de pro­mo­tie van je web­shop door een wed­strijd te or­ga­ni­se­ren op so­ci­al me­dia.

Je kunt shop­pers bij­voor­beeld aan­moe­di­gen om te la­ten zien hoe ze de Ne­der­land­se of Bel­gi­sche at­le­ten aan­moe­di­gen tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len (al dan niet met be­hulp van jouw pro­duc­ten). Het pu­bli­ce­ren van een fo­to met de juis­te hashtag en het tag­gen van je be­drijf is een kans voor je om een gro­ter be­reik, nieu­we kij­kers en dus meer klan­ten te krij­gen.

Een an­der idee is om bij­voor­beeld een rijm­pje te ma­ken dat on­ze spor­ters aan­moe­digt om te vech­ten en dit te de­len in een re­ac­tie on­der het be­richt. De vorm van de be­lo­ning is aan jou: het kan een te­goed­bon zijn die je kunt ge­brui­ken voor toe­kom­sti­ge aan­ko­pen, een kor­ting op een as­sor­ti­ment of ge­woon een set pro­duc­ten van een be­paal­de waar­de die be­schik­baar zijn in je win­kel. Op de­ze ma­nier mo­ti­veer je je klan­ten om meer be­trok­ken te zijn bij je be­richt en meer in­ter­ac­tie te heb­ben met je merk.

Leestip: Je wordt steeds beter in SEO en je krijgt steeds meer bezoekers op je site... maar niemand koopt iets! Als je je conversieratio wilt verbeteren, is het slim om te kijken naar de verlaten winkelwagentjes. Wij geven tips!

Re­a­li­seer het po­ten­ti­eel van re­al­ti­me mar­ke­ting

De Olym­pi­sche Spe­len van dit jaar du­ren 16 wed­strijd­da­gen. In die tijd wor­den 329 wed­strij­den in 32 dis­ci­pli­nes ge­hou­den. Kort­om - er zal veel ge­beu­ren en als fans kun­nen we veel ver­ras­sin­gen ver­wach­ten.

De kern van re­al­ti­me mar­ke­ting is het on­ver­wach­te ver­wach­ten en voor­be­reid zijn op el­ke ge­beur­te­nis. Het gaat om het ge­bruik van ac­tu­e­le, ver­ras­sen­de ge­beur­te­nis­sen en hui­di­ge trends in mar­ke­ting­ac­ti­vi­tei­ten en ver­wij­zin­gen naar het merk.

De ba­sis voor een RTM-cam­pag­ne kan let­ter­lijk al­les zijn waar men­sen over pra­ten: een nieuw we­reld­re­cord, een spec­ta­cu­lai­re of on­ver­wach­te over­win­ning of zelfs een mis­stap. Zul­ke con­tent laat niet al­leen zien dat je bij de tijd bent, maar ver­spreidt zich ook snel op in­ter­net. De ba­sis is cre­a­ti­vi­teit en snel han­de­len.

Re­al­ti­me mar­ke­ting werkt voor­al goed op so­ci­al me­dia.

Kort­om

Het ge­bruik van de Olym­pi­sche Spe­len in mar­ke­ting is een cre­a­tie­ve ma­nier om de ver­koop te ver­ho­gen en nieu­we klan­ten te wer­ven. Als je van plan bent om het eve­ne­ment in je cam­pag­nes op te ne­men, houd dan re­ke­ning met de kwes­ties rond de be­scher­ming van in­tel­lec­tu­eel ei­gen­dom van het IOC en ge­bruik geen af­beel­din­gen of woor­den die di­rect naar de Olym­pi­sche Spe­len ver­wij­zen.

Toch zijn de Olym­pi­sche Spe­len een ge­wel­di­ge kans om je be­drijf van­uit een iets an­de­re hoek te pre­sen­te­ren. Dus be­gin je nu voor te be­rei­den - de vol­gen­de kans is pas over twee jaar tij­dens de Win­ter­spe­len!

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang onze laatste content in je mailbox.  Aanmelden voor nieuwsbrief

07-05-2024

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevens­bescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen