x x

Gra­tis in­fo­grap­hic

10 es­sen­ti­ë­le KPI's voor ana­ly­ses voor klant­be­oor­de­lin­gen

Vul het formulier in en down­load de in­fo­grap­hic gra­tis!

Be­oor­de­lin­gen van klan­ten spe­len een cen­tra­le rol in de groei van je web­shop en het be­houd van je re­pu­ta­tie. Ze be­ïn­vloe­den de aan­koop­be­slis­sin­gen van con­su­men­ten, ver­ster­ken het ver­trou­wen in je merk en ge­ven weer wat je klan­ten van je pro­duc­ten vin­den.

Be­oor­de­lin­gen zijn een ech­te graad­me­ter voor het ver­trou­wen van klan­ten en kun­nen, als je ze goed be­heert, een krach­tig hulp­mid­del zijn voor groei en con­ver­sies.

In de­ze in­fo­grap­hic ont­dek je:

  • 10 es­sen­ti­ë­le KPI's voor het ver­za­me­len, ana­ly­se­ren en in­ter­pre­te­ren van klant­be­oor­de­lin­gen;
  • Een ge­de­tai­leerd over­zicht van hoe je el­ke KPI be­re­kent;
  • Prak­tisch ad­vi­se voor het im­ple­men­te­ren van je KPI’s en het aan­pas­sen van je mar­ke­ting­stra­te­gie­ën. 

Down­load nu on­ze gra­tis in­fo­grap­hic en maxi­ma­li­seer de im­pact van klant­be­oor­de­lin­gen op je on­li­ne re­pu­ta­tie.

10-KPI’s-om-in-de-gaten-te-houden-2v-3D-LP-w400h225-1

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevens­bescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen